Wnioski do pobrania

Wnioski i oświadczenia do pobrania

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]

Wniosek egzekucyjny

Wniosek egzekucyjny (wzór urzędowy)

Wzór pełnomocnictwa

Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika

Zlecenie poszukiwania majątku

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek egzekucyjny o roszczenie pracownicze

Wniosek o dokonanie zabezpieczenia

Wniosek o dokonanie doręczenia

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Oświadczenie dłużnika o stanie majątkowym

Oświadczenie o otrzymaniu wpłaty bezpośredniej

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek egzekucyjny świadczenia alimentacyjne

Wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia / świadczenia

Skarga na czynności komornika